Discover to Create! About XEEN Classic

Discover to Create

XEEN Classic 렌즈를 통해 비디오 및 영화제작 경험을 더욱 풍부하게 하시기 바랍니다.
T1.5 그리고 8K+에 적합한 우수한 광학 성능을 통해, 사용자가 만들고 싶은 이미지의 미장센에 집중하였습니다.

XEEN Classic 렌즈는 동일한 위치에서 디클릭 기어 링 기능이 있어, 렌즈 교체가 번거롭지 않습니다. 마운트는 호환이 가능합니다. 각각의 렌즈를 다양한 카메라에서 사용 가능하다는 것을 의미합니다. XEEN Classic 시리즈는 상황과 장비와 관계없이, 영상제작자와 영화제작자의 필요를 충족시키고, 합리적인 가격대에서 비교 불가할 정도의 성능을 제공하는 것이 목적입니다.

저광 상황에 부합하는
T1.5의 밝기 조리개

8K+에 적합한
우수한 광학 성능

5가지 마운트
(PL, EF, F, E 및 MFT)
사용 가능

표준화된 포지션에서
포커스 및 조리개 기어 링

예외적인 이미지 품질에 적합한 X-Coating 기술

풀-프레임 커버리지(36x24mm)

믿을 수 있는 알루미늄
메탈 하우징

팔로우 포커스 시스템에
적합한 디클릭 기어 링

미터 또는 야드 단위로 보정되는 포커스 스케일

전문적 영상 제작에 적합한, 일관적인 프런트 배율

XEEN Classic Specifications

XEEN Classic Specifications
Focal length 14 mm 16 mm 20 mm 24 mm
Maximum T-stop T3.1 T2.6 T1.9 T1.5
Negative size 24 mm X 36 mm 24 mm X 36 mm 24 mm X 36 mm 24 mm X 36 mm
ANGLE OF VIEW Full Frame(1:1x) 115.7˚ 106.91˚ 94.82˚ 84.1°
Super 35 98.2˚ 87.43˚ 75.31˚ 61.2°
APS-C (1:1.5x) 92.7˚ 82.02˚ 70.26˚ 60.4°
APS-C (1:1.6x) 90.4˚ 79.85˚ 66.94˚ 57.3°
MFT (1:2x) 76.3˚ 66.86˚ 56.06˚ 47.6°
Focusing range ∞ to 0.28 m ∞ to 0.30 m ∞ to 0.20 m ∞ to 0.25 m
Front Size Φ114mm Φ114mm Φ114mm Φ114mm
Number of blades 9 11 11 11
Size PL Φ117.6mm x 80.3mm Φ117.6mm x 87.3mm Φ117.6 x 87.3mm Φ117.6mm x 113.7mm
Canon EF Φ117.6mm x 88.3mm Φ117.6mm x 95.3mm Φ117.6 x 95.3mm Φ117.6mm x 121.7mm
Nikon F Φ117.6mm x 85.8mm Φ117.6mm x 92.8mm Φ117.6 x 92.8mm Φ117.6mm x 119.2mm
Sony E Φ117.6mm x 114.3mm Φ117.6mm x 121.3mm Φ117.6 x 121.3mm Φ117.6mm x 147.7mm
MFT Φ117.6mm x 113.1mm Φ117.6mm x 120.1mm Φ117.6 x 120.1mm Φ117.6mm x 146.5mm
Angle Focus angle 200° 200° 200° 200°
Iris angle 30° 32.5° 37.5° 40°
Weight
(without Lens cap)
PL 1,170g 1,175g 970g 1,180g
Canon EF 1,170g 1,175g 1,010g 1,180g
Nikon F 1,125g 1,130g 935g 1,135g
Sony E 1,175g 1,180g 990g 1,185g
MFT 1,175g 1,180g 1,000g 1,185g
XEEN Specifications
Focal length 35 mm 50 mm 85 mm 135 mm
Maximum T-stop T1.5 T1.5 T1.5 T2.2
Negative size 24 mm X 36 mm 24 mm X 36 mm 24 mm X 36 mm 24 mm X 36 mm
ANGLE OF VIEW Full Frame(1:1x) 63.1˚ 46.2° 28.4° 18.7°
Super 35 46.9˚ 31.2° 19.0° 13.5°
APS-C (1:1.5x) 43.1˚ 30.8° 18.7° 12.3°
APS-C (1:1.6x) 41.5˚ 29.0° 17.7° 11.9°
MFT (1:2x) 33.4˚ 23.6° 14.4° 9.48°
Focusing range ∞ to 0.33 m ∞ to 0.45 m ∞ to 1.12 m ∞ to 0.8 m
Front Size Φ114mm Φ114mm Φ114mm Φ114mm
Number of blades 11 11 11 11
Size PL Φ117.6mm x 113.7mm Φ117.6mm x 113.7mm Φ117.6mm x 113.7mm Φ117.6mm x 113.7mm
Canon EF Φ117.6mm x 121.7mm Φ117.6mm x 121.7mm Φ117.6mm x 121.7mm Φ117.6mm x 121.7mm
Nikon F Φ117.6mm x 119.2mm Φ117.6mm x 119.2mm Φ117.6mm x 119.2mm Φ117.6mm x 119.2mm
Sony E Φ117.6mm x 147.7mm Φ117.6mm x 147.7mm Φ117.6mm x 147.7mm Φ117.6mm x 147.7mm
MFT Φ117.6mm x 146.5mm Φ117.6mm x 146.5mm Φ117.6mm x 146.5mm Φ117.6mm x 146.5mm
Angle Focus angle 200° 200° 200° 200°
Iris angle 40° 40° 40° 35°
Weight
(without Lens cap)
PL 1,360g 1,160g 1,245g 1,382g
Canon EF 1,375g 1,160g 1,245g 1,394g
Nikon F 1,320g 1,115g 1,200g 1,348g
Sony E 1,380g 1,165g 1,250g 1,407g
MFT 1,380g 1,165g 1,250g 1,413g
Authorized Distributors
Go
XEEN Classic Catalogue
PDF 116 MB
XEEN Classic Manual
PDF 9.8 MB